ปากินปาแอ่ว » ชวนเที่ยวงานแขวนโคมแสนดวงที่วัดพระธาตุหริภุญชัย จ.ลำพูน

ชวนเที่ยวงานแขวนโคมแสนดวงที่วัดพระธาตุหริภุญชัย จ.ลำพูน

20 กันยายน 2020
946   0

Spread the love

ที่วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน สว่างไสวไปด้วยโคมไฟหลากหลายสีสันถูกแขวนไว้ประดับประดาอยู่บริเวณรอบวัดซึ่งโคมไฟเหล่านี้มาจากประชาชนนักท่องเที่ยวจำนวนมากต่างพากันมาร่วมกันบูชาโคมละ 99 บาท

พร้อมกับเขียนคำอธิฐานขอพรต่างๆเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองและครอบครัวก่อนจะนำไปแขวนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาต่อองค์พระธาตุเจ้าหริภุญชัยและถวายเพื่อเคารพสักการะพระนางจามเทวีปฐมกษัตริย์แห่งเมืองลำพูนและยังเป็นความเชื่อของชาวล้านนาที่ว่าการทำโคมเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าที่ประทับบนสรวงสวรรค์และแสงประทีปจากโคมจะช่วยส่องประกายให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุข  ซึ่งการจัดงานเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูนนั้นได้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2563 จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ยังวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อย่างไรก็ตามเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูนไม่ได้เป็นแค่เทศกาลท่องเที่ยวที่งดงามแต่ยังแฝงถึงคุณค่าทางวัฒนธรรมที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นทั้งเรื่องความศรัทธาและขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามตลอดจนเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างแท้จริงอีกด้วย

สำหรับการจัดงานเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูนนี้เพื่อส่งเสริมประเพณีอันดีงามและการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูนและเป็นส่วนหนึ่งของงานประเพณีลอยกระทง หรือประเพณียี่เป็งที่ปฏิบัติสืบทอดมายาวนานและยังเป็นการถวายเป็นพุทธบูชาพระธาตุหริภุญชัย และถวายสักการะพระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์แห่งเมืองลำพูน ตลอดจนส่งเสริมประเพณีอันดีงามและยังช่วยกระตุ้นด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน อีกทั้งเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านความปลอดภัยตามมาตรการควบคุมโรคและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และ