ข่าวประชาสัมพันธ์ » “วิชัย ไชยมงคล” เลขาธิการ ป.ป.ส. มอบนโยบายแก่เจ้าหน้าที่ มุ่งมั่นแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกมิติอย่างจริงจัง เพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชน พร้อมประกาศเจตจำนงสุจริต นำหน่วยงานด้วยนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

“วิชัย ไชยมงคล” เลขาธิการ ป.ป.ส. มอบนโยบายแก่เจ้าหน้าที่ มุ่งมั่นแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกมิติอย่างจริงจัง เพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชน พร้อมประกาศเจตจำนงสุจริต นำหน่วยงานด้วยนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

5 ตุลาคม 2020
627   0

Spread the love

“วิชัย ไชยมงคล” เลขาธิการ ป.ป.ส. มอบนโยบายแก่เจ้าหน้าที่ มุ่งมั่นแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกมิติอย่างจริงจัง เพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชน พร้อมประกาศเจตจำนงสุจริต นำหน่วยงานด้วยนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

วันที่ 5 ตุลาคม 2563 นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) กล่าวมอบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของสำนักงาน ป.ป.ส. ในปีงบประมาณ 2564 โดยมี พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล รองเลขาธิการ ป.ป.ส. พ.ต.ท.ไพศิษฎ์ สังคหะพงศ์ รองเลขาธิการ ป.ป.ส. นายธนากร คัยนันท์ รองเลขาธิการ ป.ป.ส. ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมรับมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน

 

นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า จากการที่รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นนโยบายเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการ รวมถึงข้อสั่งการของ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือในการปราบปรามและทลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดอย่างจริงจัง เพื่อลดความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ซึ่งที่ผ่านมา สำนักงาน ป.ป.ส. ได้สานเจตนารมณ์และเดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2564 สำนักงาน ป.ป.ส. ยังคงมุ่งมั่นแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยการวางยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาอย่างครอบคลุมทุกมิติ โดยมีจุดมุ่งเน้น ดังนี้

 

 

ด้านการปราบปราม จะมุ่งเน้นการใช้ พ.ร.บ.มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 โดยเน้นที่การจับกุมดำเนินคดีผู้สมคบ สนับสนุน ช่วยเหลือ การสืบสวนขยายผลการจับกุมไปสู่เครือข่ายนักค้ายาเสพติดที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศ ทั้งในกรณีที่เป็นคนไทยหรือผู้มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทยที่ไปกระทำความผิดนอกราชอาณาจักร โดยดำเนินการไปพร้อมกับการสืบสวนขยายผลและยึดทรัพย์สินคดียาเสพติด ตามนโยบายแนวทางการปราบปรามยาเสพติดแนวใหม่ของ นายสมศักดิ์ เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม โดยนำเทคโนโลยีและเครื่องมือสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการสืบสวนสอบสวนทางการเงินของนักค้ายาเสพติด เพื่อให้สามารถตัดวงจรการค้ายาเสพติดได้อย่างเป็นรูปธรรม

 

 

นอกจากนี้ ยังมุ่งพัฒนาและยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อลดทอนศักยภาพ ความสามารถ และพื้นที่การผลิตยาเสพติดในประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงการลักลอบลำเลียงสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์

ด้านการป้องกันยาเสพติด มุ่งเน้นไปที่การป้องกันไม่ให้ประชาชนทุกระดับ ทุกช่วงวัย เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยอาศัยการสร้างการรับรู้ผ่านสื่อทั้งออฟไลน์และออนไลน์ นอกจากนี้ จะประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบรรจุความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดเข้าไปในหลักสูตรการเรียนการสอนของสถานศึกษา ที่จะช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเยาวชน นำไปสู่การไม่มีผู้เสพหน้าใหม่ ซึ่งเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ได้อย่างยั่งยืน

ด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ประสานการดำเนินงานกับหน่วยงานสาธารณสุข โดยมุ่งเน้นสนับสนุนการบำบัดรักษาโดยชุมชน ซึ่งจะดำเนินการด้วยการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเปิดเผยตัวและเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาที่เหมาะสม รวมถึงดูแลผู้ผ่านการบำบัดรักษาอย่างต่อเนื่องและไม่กลับไปเสพซ้ำ

นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า สำหรับในด้านอื่นๆ เช่น นโยบายพืชเสพติด อาทิ พืชกระท่อม สำนักงาน ป.ป.ส. โดยข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้นำร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดเข้าพิจารณาเพื่อประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป นอกจากนี้ยังได้เสนอร่าง พ.ร.บ.พืชกระท่อม เพื่อจะปลดล็อกพืชกระท่อมไม่ให้อยู่ในยาเสพติดประเภท 5 แต่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ และด้านเศรษฐกิจ โดยทำการศึกษาวิจัยรองรับร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ และปัญหาต่อสังคมในระยะยาว

พร้อมกันนี้ นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. ได้ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารและปฏิบัติงานของสำนักงาน ป.ป.ส. โดยได้กำหนดนโยบายการสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น นอกจากนี้ ผู้บริหารทุกระดับต้องมีบทบาท และให้ความสำคัญเกี่ยวกับการป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ใช้ตำแหน่งในการเอื้อประโยชน์ และไม่ให้เกิดทุจริตเชิงนโยบาย รวมถึงมีการดําเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ทนต่อการทุจริต และร่วมต่อต้านการทุจริตด้วย

 

เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวทิ้งท้ายว่า รัฐบาลได้ประกาศให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระสำคัญของชาติที่จะต้องเร่งดำเนินการ จึงขอฝากให้เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ทุกชั้นทุกระดับ มุ่งมั่นทำงานตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้อย่างตั้งใจ จริงจัง และดำรงอยู่บนความสุจริต โปร่งใส และยุติธรรม เพื่อให้ประชาชนอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัย และไม่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหายาเสพติด“สำนักงาน ป.ป.ส. มุ่งมั่นแก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด”
แจ้งเบาะแสยาเสพติด ผ่านสายด่วน ป.ป.ส. โทร. 1386 ตลอด 24 ชั่วโมง