ข่าวประชาสัมพันธ์ » จังหวัดเชียงราย ผู้ดำเนินการจัดงาน “LANNA-GMS EXPO 2022” กิจกรรมการส่งเสริมช่องทางการตลาดภายใต้บริบท New normal เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายและแสดงสินค้า ทั้งในรูปแบบ offline-online “LANNA-GMS EXPO 2022”

จังหวัดเชียงราย ผู้ดำเนินการจัดงาน “LANNA-GMS EXPO 2022” กิจกรรมการส่งเสริมช่องทางการตลาดภายใต้บริบท New normal เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายและแสดงสินค้า ทั้งในรูปแบบ offline-online “LANNA-GMS EXPO 2022”

7 มกราคม 2023
259   0

Spread the love

จังหวัดเชียงราย ผู้ดำเนินการจัดงาน “LANNA-GMS EXPO 2022” กิจกรรมการส่งเสริมช่องทางการตลาดภายใต้บริบท New normal เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายและแสดงสินค้า ทั้งในรูปแบบ offline-online “LANNA-GMS EXPO 2022” โครงการบูรณการการค้า การลงทุน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จังหวัดเชียงราย จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา และจังหวัดแพร่ ในวันนี้

โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการ

ในการแข่งขันตลาด GMS และเพิ่มช่องทางในการค้า และสร้างเครือข่าย สร้างความสัมพันธ์

ทางการค้า การลงทุนในกลุ่มภาคเหนือตอนบน 2 และกลุ่มประเทศ GMS และมีการดำเนินกิจกรรม “LANNA-GMS EXPO 2022” ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย 3 ส่วน ดังนี้

  1. จัดการประชุมตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ LANNA-GMS EXPO 2022 ประกอบด้วย LANNA-GMS Trade Fair จำนวน 150 ราย และ LANNA-GMS Fashion Week จำนวน 80 ราย รวมผู้ประกอบการ จำนวน 230 ราย ซึ่งดำเนินการเสร็จสิ้น

เมื่อวันที่ 3 ,9 และ 10 พฤศจิกายน 2565 เรียบร้อยแล้ว

  1. การแถลงข่าวการจัดงาน “LANNA-GMS EXPO 2022” และการรณรงค์

แต่งกายผ้าล้านนา เมื่อวันที่ 25 – 27 พฤศจิกายน 2565 การออกบูธของผู้ประกอบการ

ที่นำของดี 5 ดาว จาก 4 จังหวัด เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน มาจัดแสดงกว่า 60 ร้านค้า

ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย (ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว)

 

  1. การจัดงาน “LANNA-GMS EXPO 2022” ระหว่างวันที่ 6 – 10 มกราคม 2566 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเชียงใหม่ แอร์พอร์ต อำเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ ภายในงานประกอบไปด้วยผู้ประกอบการ 2 กลุ่ม คือ การจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าภาคเหนือตอนบน 2 “LANNA-GMS Trade Fair” จำนวน 150 ร้านค้า และการจัดแสดงและจัดจำหน่ายสินค้าแฟชั่นล้านนา ผ้าทอและเครื่องประดับ “LANNA-GMS Fashion Week” จำนวน 80 ร้านค้า รวมทั้งสิ้น 230 ร้านค้า ภายในงานมีการแสดงแฟชั่นโชว์ผ้าทอ และเครื่องประดับล้านนาตะวันออกร่วมสมัย “LANNA – GMS FASHION WEEK 2022”การจัดนิทรรศการ การแสดงศิลปวัฒนธรรม การจับคู่เจรจาธุรกิจ การแสดงดนตรี

กิจกรรม Live Streaming และการแสดงจากศิลปิน รวมไปถึงกิจกรรมส่งเสริมการขาย

ตลอดการจัดงาน

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัด สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

สภาอุตสาหกรรมจังหวัด หอการค้าจังหวัด และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

#LANNAGMSEXPO2022

#กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2

#เชียงราย

#พะเยา

#แพร่

#น่าน