ข่าวประชาสัมพันธ์ » โตโยต้านครพิงค์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่โดยการสื่อสารผ่านช่องทางดิจิทัล

โตโยต้านครพิงค์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่โดยการสื่อสารผ่านช่องทางดิจิทัล

10 สิงหาคม 2021
583   0

Spread the love

โตโยต้านครพิงค์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่โดยการสื่อสารผ่านช่องทางดิจิทัล

วันที่ 9 สิงหาคม 2564 บริษัทโตโยต้านครพิงค์ เชียงใหม่ จำกัด โดย คุณเกรียงไกร พิทักษ์ชัชวาล กรรมการผู้จัดการ คุณพิชามญชุ์ พิทักษ์ชัชวาล กรรมการบริหาร และ คุณอัศไชย ไชยสุรินทร์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและการสร้างแบรนด์ ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียร ชัยพิบูลย์ คณบดี และ อาจารย์ ดร.สุจิตรา แก้วสีนวล รองคณบดีฝ่ายการต่างประเทศ ในโครงการพัฒนาการศึกษาเพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร ภายในจังหวัดเชียงใหม่ โดยการสื่อสารผ่านช่องทางดิจิทัล ณ บริษัท โตโยต้านครพิงค์ เชียงใหม่ จำกัด สำนักงานใหญ่

โตโยต้านครพิงค์เชียงใหม่ และ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับรู้ถึงความผลกระทบของสถาณการณ์ Covid-19 ที่เกิดขึ้นกับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และ ใกล้เคียง จึงได้ร่วมหารือเพื่อหาแนวทางร่วมกัน ในการใช้ช่องทาง ดิจิทัล สื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า และ ผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ให้เข้ากับพฤติกรรมผู้บริโภค อีกทั้งยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรคุณภาพชีวิตที่ดี และมีรายได้ที่ยั่งยืนในอนาคต

โตโยต้านครพิงค์เชียงใหม่ มีปณิธาณอันแน่วแน่ ในด้านการสนับสนุนและส่งเสริมบุคคลากรของชาติ โดยผ่านการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ ระหว่างนักศึกษาจากคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำทางด้านวิชาการและการเกษตร ร่วมกับเกษตรกร รวมไปถึงหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลิต

บุคคลากร และผลงาน อันเป็นแรงขับเคลื่อนของประเทศชาติในภายภาคหน้าต่อไป