ข่าวประชาสัมพันธ์ » โรงพยาบาลลานนา ออกหน่วยตรวจโควิด-19 เชิงรุก บริษัท วีพีเอฟ กรุ๊ป (1973) จำกัด ตามโครงการประกันสังคมฯ เชียงใหม่

โรงพยาบาลลานนา ออกหน่วยตรวจโควิด-19 เชิงรุก บริษัท วีพีเอฟ กรุ๊ป (1973) จำกัด ตามโครงการประกันสังคมฯ เชียงใหม่

21 พฤษภาคม 2021
682   0

Spread the love

โรงพยาบาลลานนา ออกหน่วยตรวจโควิด-19 เชิงรุก บริษัท วีพีเอฟ กรุ๊ป (1973) จำกัด ตามโครงการประกันสังคมฯ เชียงใหม่
.

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ณ บริษัท วีพีเอฟ กรุ๊ป (1973) จำกัด จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในจังหวัดเชียงใหม่ ระลอกที่ 3 ซึ่งพบผู้ติดเชื้อในจังหวัดเชียงใหม่จำนวนมาก สำนักงานประกันสังคม โดยนางจินดา พิชญ์ชานน ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้เพิ่มสิทธิการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้ผู้ประกันตนได้รับบริการทางการแพทย์เชิงรุก (Active Case Finding) เพื่อค้นหาผู้ประกันตนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงในสถานประกอบการ

จึงได้ร่วมมือกับ โรงพยาบาลลานนา จ.เชียงใหม่ สถานพยาบาลคู่สัญญา ในการส่งทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ในการตรวจโควิด-19 ให้กับ บริษัท วีพีเอฟ กรุ๊ป (1973) จำกัด อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ที่ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตสุกร และจำหน่ายเนื้อสุกรรายใหญ่ที่สุดของภาคเหนือ ตามโครงการ “ตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เชิงรุกในสถานประกอบการ” เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้กับพนักงานของบริษัทฯ

 

โดยมี นายวิศิษฎ์ แจ่มศิลา รักษาการ ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริษัท วีพีเอฟ กรุ๊ป (1973) จำกัด ให้การต้อนรับ และนำทีมพนักงานของทางบริษัท วีพีเอฟ กรุ๊ป (1973) จำกัด จำนวน 175 คน เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน


.
โดยทีมออกหน่วยตรวจโควิด-19 เคลื่อนที่ของโรงพยาบาลลานนานี้ ได้รับอนุญาตจากสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่แล้ว นำทีมโดยนางสาวจันทนา จารุเศรณี หัวหน้าลูกค้าสัมพันธ์ และนางจิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หัวหน้าแผนกสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลลานนา การออกปฏิบัติงานครั้งนี้ ประกอบไปด้วย ทีมแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ เจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ และพยาบาลวิชาชีพ พร้อมให้บริการ Swap หาเชื้อ หรือเก็บตัวอย่างเชื้อ จากโพรงจมูก และลำคอ แล้วส่งไปตรวจยังห้องปฏิบัติการไบโอโมเลกุลลาร์ ของโรงพยาบาลลานนา

 

ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการที่ผ่านการตรวจมาตรฐาน รับรองจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ในการเป็นห้องปฏิบัติการ ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยเทคโนโลยี แบบ Real-Time PCR ตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงสาธารณสุขอย่างถูกต้อง ซึ่งผลการตรวจจะใช้เวลารู้ผลภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อเป็นการยืนยันในการปลอดจากเชื้อโควิด-19


พร้อมกันนี้ โรงพยาบาลลานนา ได้ดำเนินการติดป้ายรณรงค์ป้องกันโรคโควิด-19 ตามบอร์ดประชาสัมพันธ์พนักงาน และหน้าห้องน้ำ เพื่อรณรงค์ให้ความรู้ แก่พนักงาน บริษัท วีพีเอฟ กรุ๊ป (1973) จำกัด ให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการติดต่อของโรคโควิด-19

โดยกิจกรรมให้ความรู้รณรงค์ป้องกันโรคโควิด-19 ร่วมสถานประกอบการนี้ ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรม CSR ประจำปี 2564 ของโรงพยาบาลลานนาเพื่อสังคม เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดเชียงใหม่