ข่าวประชาสัมพันธ์ » กัมพูชา กระชับความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติด ครั้งที่ 13

กัมพูชา กระชับความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติด ครั้งที่ 13

9 กุมภาพันธ์ 2021
358   0

Spread the love


วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยและเป็นประธานในการประชุม ทวิภาคีไทย – กัมพูชา เรื่อง ความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 13 โดยมี พ.ต.ท. ไพศิษฎ์ สังคหะพงศ์ รองเลขาธิการ ป.ป.ส. และคณะผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ส. เข้าร่วมประชุมผ่านการประชุมทางไกล (VDO Conference ) โดยในส่วนของกัมพูชา พลตำรวจเอก เมียะส์ วิฤทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการต่อสู้ยาเสพติดแห่งชาติกัมพูชา (National Authority for Combating Drugs : NACD) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนกัมพูชา ซึ่งครั้งนี้ ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ณ สำนักงาน ป.ป.ส.


นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) กล่าวว่า “การประชุมครั้งนี้เป็นการหารือร่วมกันถึงสถานการณ์ยาเสพติดและการดำเนินงานเพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดในประเทศไทยและกัมพูชา รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมาตามมติที่ประชุมทวิภาคีไทย – กัมพูชาฯ ครั้งที่ 12 ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้มีการดำเนินงานตามมติของที่ประชุมดังกล่าวเป็นอย่างดี ตลอดจนแนวทางความร่วมมือในการดำเนินงานภายใต้แผนแม่น้ำโขงปลอดภัย การดำเนินงานของสำนักงานประสานงานแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดน(Border Liaison Office : BLO) การดำเนินงานด้านการปราบปรามยาเสพติด การควบคุมและสกัดกั้นสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ การตรวจพิสูจน์ยาเสพติด การบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด และการดำเนินงานภายใต้โครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการยุติแหล่งผลิตและทำลายเครือข่ายการค้ายาเสพติด (Letter of Agreement : LoA)”

เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าว ท้ายการประชุมว่า ฝ่ายกัมพูชาได้แสดงความขอบคุณที่ฝ่ายไทยได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานด้านการควบคุมยาเสพติดของกัมพูชาเป็นอย่างดีมาโดยตลอด และฝ่ายไทยได้รับที่จะพิจารณารายละเอียดคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้โครงการ LoA ประจำปี 2564 ของกัมพูชาอย่างรอบคอบ ก่อนเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป สำหรับการประชุมทวิภาคี ไทย – กัมพูชาฯ ครั้งที่ 14 นั้น ฝ่ายกัมพูชาจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในปี 2565 ต่อไป