สิ่งแวดล้อม » กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชร่วมกับภาคีเครือข่ายจัด”กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร “คนสมดุล ป่าสมบูรณ์”

กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชร่วมกับภาคีเครือข่ายจัด”กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร “คนสมดุล ป่าสมบูรณ์”

18 ธันวาคม 2020
937   0

Spread the love

ตัวแทนภาคประชาชน  ภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่อำเภอพร้าว   และตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ และประชาชนในพื้นที่ตำบลเวียง  อำเภอแม่สรวย ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงรายกว่า 300 คนที่มีพื้นที่ทำกินในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ.ศรีลานนา เข้าร่วมเวทีเสวนา กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ครั้งที่ 1 ที่ อุทยานแห่งชาติศรีลานนา จังหวัดเชียงใหม่ โครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญเพื่อการศึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในหัวข้อ “คนสมดุล ป่าสมบูรณ์”  ที่หอประชุมเอื้องพร้าว โรงเรียนพร้าววิทยาคม อำเภอพร้าวที่ทางกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับ อุทยานแห่งชาติศรีลานนา สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) กับอำเภอพร้าว ,โครงการคนพร้าวรักษ์ป่า และโครงการธรรมชาติปลอดภัย เครือเจริญโภคภัณฑ์ และภาคีเครือข่ายได้ร่วมกันจัดขึ้น โดยมีนายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์  ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 16 (เชียงใหม่) เป็นประธานและมี ศิลปินรับเชิญ เก่ง ธชย ประทุมววรรณ พรีเซนเตอร์โครงการได้ร่วมร้องเพลงเปิดตัวโครงการ  และคุณชิ สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์ ชาวปกาเกอะญอ บรรเลงเตหน่ากูขับกล่อมผู้ที่เข้าร่วมการเสวนา ก่อนการเปิดเวที

ซึ่งผู้ร่วมการเสวนาครั้งนี้มี  นายกริชสยาม คงสตรี  ผอ.ส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) , นายประมวล ขันธะทง  ผอ.ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) , นายอัจฉริยะ ลายประวัติ  ผอ.ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ สบอ.16 (เชียงใหม่) , นายวัชระ กุลเพชรประสิทธิ์ กลุ่มงานกฎหมาย สบอ.16(เชียงใหม่) , นายภูพิชิต ช่วยบำรุง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติศรีลานนา , นาย ณัฐกุล ขันทะสอน ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติศรีลานนา , ร้อยตำรวจโท นคร ปัญญาทิพย์  ประธานที่ปรึกษาชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อ.พร้าว , ท่าสพระครูวรวรรณ วิวัตน์ ดร. เจ้าคณะตำบลโหล่ง อ.อำเภอพร้าว ประธานโครงการคนพร้าวรักษ์ป่า, ผศ.ดร.สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

สำหรับการเสวนาได้เปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ  พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562/พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562, การสำรวจการครอบครองที่ดินและการพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดใหม่ทดแทนได้ของราษฎรในเขตอุทยานแห่งชาติ การสร้างภาคีเครือข่ายในการจัดทำแผนการบริหารจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพื่อให้คนอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน

 

นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์  ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16  เปิดเผยว่า การจัดเสวนาครั้งนี้ เป็นการประชาสัมพันธ์ สัญจรเพื่อเป็นการสร้างการรับรู้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตลอดจนถึงหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมทั้งเครือข่ายทั้ง วัด และโรงเรียน ชุมชนเพื่อให้รับรู้ในการบริหารจัดการป่าอนุรักษ์เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งต่างๆ ดำเนินการตาม  พ.ร.บ. ใหม่ ของอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562  และ พ.ร.บ. คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562  ให้ประชาชนได้รับรู้ถึงวัตถุประสงค์ว่าเป็นอย่างไร เพื่อลดความขัดแย้ง สร้างความเข้าใจเพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันได้ระหว่างเจ้าหน้าที่กับชาวบ้าน โดยการน้อมนำศาตร์พระราชาตามแนวพระราชดำริให้กับอยู่กับป่าร่วมกันอย่างยั่งยืน ซึ่งการปรับปรุงพ.ร.บ. ฉบับนี้เป็นการให้สิทธิทำกิน แต่ไม่ให้กรรมสิทธิ์ซึ่งเป็นการจัดระเบียบสิทธิ์ของประชาชนที่อยู่ในป่าทั้งในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ หรือขอบป่า และรอบๆผืนป่า เพื่อเข้าถึงพื้นที่นั้นๆโดยมีกฎระเบียบการใช้ร่วมกัน

ขณะเดียวกัน นายวราวุธ ศิลปอาชา   รมว.ทส. ได้มอบนโยบายในการทำงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีการยกระดับคุณภาพในการทำงาน ด้วยการวางเป้าหมายให้สั้น และวัดผลได้ เพื่อทำให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยมีศักยภาพที่ดีขึ้น และสามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ รวมถึงได้เน้นย้ำการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการขับเคลื่อนงานต่างๆ และให้ความสำคัญกับการประชาสัมพันธ์งานที่ได้ทำ โดยจะทำอย่างไรที่จะให้คนรุ่นใหม่เข้ามาสนใจงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึงการทำงานแบบ ทส.ยกกำลัง2 บวก4โดย บวกที่1 คือยกย่องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ การน้อมนำแนวทางพระราชดำริ มาประยุกต์ใช้ในการทำงาน บวกที่2 คือการมีส่วนร่วมของประชาชน บวกที่3 คือการแสวงหาความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการเพิ่มศักยภาพการทำงานอยู่เสมอและบวกที่4 คือมีหลักธรรมาภิบาลในการทำงาน ซึ่งขอให้นำทุกสิ่งมารวมเป็น ทส.หนึ่งเดียว มาร่วมมือกันในการทำงาน เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นสำคัญ

ซึ่งหลังจากการเสวนาแล้วได้มีการลงพื้นที่บ้านป่าตึงงาม อำเภอเชียงดาวช่วยกันร่วมกันทำแนวกันไฟป่า เพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าในพื้นที่ด้วยหลังจากพื้นที่อำเภอเชียงดาวเมื่อปีที่ผ่านมานั้นเกิดไฟป่าจนทำให้พื้นที่ป่าและทรัพยากรธรรมชาติเสียหายจำนวนมากและยังมีสัตว์ป่าล้มตายด้วย