Home » อช.ผาแดงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปลูกป่าเนื่องในวันต้นไม้ประจำปี 2564 เพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่อนุรักษ์ราษฎรถือครองและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง การเสื่อมสภาพของป่าทั้งในระยะสั้นและยาวได้

อช.ผาแดงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปลูกป่าเนื่องในวันต้นไม้ประจำปี 2564 เพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่อนุรักษ์ราษฎรถือครองและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง การเสื่อมสภาพของป่าทั้งในระยะสั้นและยาวได้

26 พฤษภาคม 2021
568   0

Spread the love

อช.ผาแดงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปลูกป่าเนื่องในวันต้นไม้ประจำปี 2564 เพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่อนุรักษ์ราษฎรถือครองและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง การเสื่อมสภาพของป่าทั้งในระยะสั้นและยาวได้

วันนี้ (26 พ.ค. 64) เวลา 09.00 น. อุทยานแห่งชาติผาแดง นำโดย นายประกาศิต ระวิวรรณ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติผาแดง ร่วมกับเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง, สภ.นาหวาย, กองร้อย ตชด.335 (แม่จา), บก.ควบคุมที่ 1 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 5, กำนันตำบลทุ่งข้าวพวง, มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ สำนักงานพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ ตามแนวพระราชดำริ (พชร.) จังหวัดเชียงใหม่ และราษฎรในพื้นที่บ้านแม่กอน ได้จัดกิจกรรมปลูกและบำรุงต้นไม้ เนื่องใน “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564” ภายใต้โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า บริเวณบ้านแม่กอน หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

โดยมี นายวัชระ เทพกัน ปลัดอาวุโสอำเภอเชียงดาว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโดยวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำให้กลับมามีความสมบูรณ์ เพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่อนุรักษ์ที่ราษฎรถือครอง และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง การเสื่อมสภาพของป่าทั้งในระยะสั้นและยาวได้ ตลอดจนสามารถส่งเสริมการปลูกไม้ป่าท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ป่า ให้ชุมชนสามารถอยู่ร่วมกับสัตว์ป่าได้อย่างสมดุลและยั่งยืนต่อไป

ซึ่งอุทยานแห่งชาติผาแดง ได้กำหนดพื้นที่เป้าหมายการส่งเสริมปลูกเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ราษฎรถือครองในพื้นที่อนุรักษ์ จำนวน 2,578.60 ไร่ และหมู่บ้านแม่กอน เป็นพื้นที่นำร่องตามโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ของอุทยานแห่งชาติผาแดง มีพื้นที่เป้าหมายจำนวน 368.10 ไร่

โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้กำหนดให้วันที่ 26 พ.ค.64 (วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564) เป็นวันเริ่มปลูกต้นไม้ตามโครงการ ซึ่งการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในครั้งนี้ ได้จัดขึ้นในพื้นที่ของราษฎรที่ยินยอมคืนพื้นที่ให้อุทยานแห่งชาติผาแดงดำเนินการปลูกฟื้นฟูสภาพป่า เนื้อที่ประมาณ 3 ไร่ และได้ดำเนินการปลูกต้นไม้บริเวณขอบแปลงของพื้นที่ที่ราษฎรถือครอง จำนวน 3 ราย ชนิดพันธุ์ไม้ที่ปลูก ได้แก่ สัก มะค่าโมง พะยูง มะขามป้อม หว้า และไผ่ซาง ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม ราษฎรที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถแจ้งความประสงค์ขอกล้าไม้เพื่อนำไปปลูกในพื้นที่ที่ราษฎรถือครองได้ จากหน่วยงานในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ทั้งนี้ ภายในกิจกรรมอุทยานแห่งชาติผาแดง ได้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรค ที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด