รอบบ้านรอบเมือง » ผู้ประกอบการท่องเที่ยว 4 จังหวัด เร่งอบรมเสริมความรู้ ปรับเปลี่ยนแนวคิดและกลยุทธ ให้เข้ากับสถานการณ์ไวรัสโควิด เพื่อให้การท่องเที่ยวอยู่รอด

ผู้ประกอบการท่องเที่ยว 4 จังหวัด เร่งอบรมเสริมความรู้ ปรับเปลี่ยนแนวคิดและกลยุทธ ให้เข้ากับสถานการณ์ไวรัสโควิด เพื่อให้การท่องเที่ยวอยู่รอด

24 ธันวาคม 2020
430   0

Spread the love

ผู้ประกอบการท่องเที่ยว 4 จังหวัด เร่งอบรมเสริมความรู้ ปรับเปลี่ยนแนวคิดและกลยุทธ ให้เข้ากับสถานการณ์ไวรัสโควิด เพื่อให้การท่องเที่ยวอยู่รอด

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 ที่โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “คิด” เพื่อธุรกิจท่องเที่ยววิถีใหม่ ครั้งที่ 4 ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน เวทีแลกเปลี่ยนการส่งเสริมพัฒนาสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ให้กับบุคลากรด้านการ ท่องเที่ยว ภายใต้ชื่องาน Tourism&Hospitality Intensive for New Normal Knowledge Program โดยมีผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมในการอบรมครั้งนี้กว่า 100 คน

นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การเปิดอบรมครั้งนี้ เป็นการจัดกิจกรรมครั้งที่ 4 โดยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 มีความจำเป็นเร่งด่วนในการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ให้มีความรู้ความเข้าใจในการปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม รวมถึงภาวะการปรับตัวของการท่องเที่ยวในสถานการณ์ หลังจากวิกฤตการณ์เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน จึงเห็นสมควรจัดกิจกรรม “ฝึกอบรม ศึกษาดูงานเวทีแลกเปลี่ยน การส่งเสริมพัฒนาสร้างการรรับรู้ ความเข้าใจ ให้กับบุคลากรด้านการท่องเที่ยว” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 ขึ้น (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน) โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดกิจกรรมการอบรมทั้งสิ้น 4 รุ่น รุ่นละ 100 คน รวม 400 คน มีกำหนดการอบรม รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 2- 3 ธันวาคม 2563 ณ จังหวัดลำพูน, รุ่นที่ 2 ระหว่าง วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2563 ณ จังหวัดลำปาง, รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2563 ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และ รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2563 ณ จังหวัดเชียงใหม่

โดยโครงการเป็นรุ่นที่ 4 รุ่นสุดท้ายที่เปิดขึ้น เป็นการจัดอบรมให้กับผู้ประกอบการ 4 จังหวัดได้แก่ เชียงใหม่, ลำปาง, ลำพูน และแม่ฮ่องสอน เพื่อให้ผู้ประกอบการได้เปลี่ยนแนวคิดที่จะปรับธุรกิจของตนเองให้อยู่รอด เพราะสถานการณ์โควิดทำให้การท่องเที่ยวเปลี่ยนไป จากเดิมที่นักท่องเที่ยวมาเป็นกรุ๊ปทัวร์ก็จะหายไป การท่องเที่ยวแนวใหม่ก็จะเข้ามาแทนที่ จึงจำเป็นที่จะต้องยกระดับการให้บริการด้านการท่องเที่ยว และเชื่อว่าผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จะนำไปปรับใช้ได้มากขึ้น และผลที่ได้ก็น่าจะได้ผลเกินกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้น โครงการนี้จึงมุ่งหวังให้การท่องเที่ยวของเรามีการพัฒนา ปรับปรุงการท่องเที่ยวของตนเองให้อยู่รอดและไปต่อได้ในอนาคต