รอบบ้านรอบเมือง » เด็กนักเรียนโรงเรียนวิชัยวิทยา จังหวัดเชียงใหม่ คว้ารางวัลการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย ในเวทีนักวิทยาศาสตร์ตัวจริง รุ่นเยาว์ ประจำปี 2563 ระดับประเทศมาครอง เน้นแนวคิดต้องการพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืนและประหยัดต้นทุนประกอบอาชีพการเกษตรในยุคไทยแลนด์ 4.0

เด็กนักเรียนโรงเรียนวิชัยวิทยา จังหวัดเชียงใหม่ คว้ารางวัลการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย ในเวทีนักวิทยาศาสตร์ตัวจริง รุ่นเยาว์ ประจำปี 2563 ระดับประเทศมาครอง เน้นแนวคิดต้องการพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืนและประหยัดต้นทุนประกอบอาชีพการเกษตรในยุคไทยแลนด์ 4.0

18 ธันวาคม 2020
585   0

Spread the love


สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม Smart Farm For Future Agriculture เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ของเด็กนักเรียนโรงเรียนวิชัยวิทยา จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีเด็กขายอังกูร ธนาสิทธิกุล เด็กชายอัษฏกร อุดมผล และเด็กชายฟาโรส ลักษณาภิรมย์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นผู้คิดค้นภายใต้แนวคิด การเกษตรในยุคดิจิตอล มีการนำเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ามาปรับใช้ให้เข้ากับการทำเกษตร เพื่อให้เกษตรกรเกิดความสะดวกสบายและง่ายต่อการจัดการ โดยมีการนำเอา บอร์ด Arduino เป็นบอร์ดไมโครตอนโทรเลอร์ ใช้ในการเขียนโปรแกรมคำสั่ง และรับส่งข้อมูล ด้านความชื้นของดินในระบบเพาะปลูก ด้านอุณหภูมิ ความสว่าง ระบบระบายอากาศและระบบให้อาหารอัตโนมัติของฟาร์มไก่ โดยฟาร์มจะนำมูลไก่ไปเลี้ยงปลาต่อ โดยผ่านการสั่งการผ่านแอปพิเคชั่น Blynk เพื่อสามารถสั่งการได้จากระยะไกล ระบบสั่งการและปฏิบัติการแบบครบวงจร เพื่อความสะดวกสบายประหยัดพื้นที่ ประหยัดแรงงานและประหยัดเวลา
เด็กชายอังกูร ธนาสิทธิโชค หนึ่งในผู้คิดค้น ผลงานนี้บอกว่าการทำสิ่งประดิษฐ์นี้ขึ้นมานั้นเพื่อต้องการให้เกษตรกรไทยนั้นประหยัดเวลา


เกษตรกรจะได้มีเวลาอยู่กับครอบครัวได้มากยิ่งขึ้นที่สำคัญไม่ต้องใช้แรงงานพลังงานมากในการทำการเกษตรนอกจากนี้แล้วช่วยเพิ่มผลผลิตในการเกษตรได้อย่างมีคุณภาพก่อนที่ส่งไปป้อนขายเป็นครัวโลกได้
โดยผลงานชิ้นนี้ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมวิทยาศาตร์น้อย ระดับภาคเหนือ และถูกคัดเลือกให้เป็นตัวแทนแข่งขันระดับประเทศ ในเวทีนักวิทยาศาสตร์ตัวจริง รุ่นเยาว์ ประจำปี 2563 ที่กรุงเทพมหานคร สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศมาครอง โดยมีสถานศึกษาส่งเข้าประกวด 6 ภาคด้วยกัน