รอบบ้านรอบเมือง » กองทัพภาคที่ 3 ตั้งกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ( บก.คฟป.ทภ.3 สน. ) ที่ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมบูรณาการ 15 หน่วยงานหลักรณรงค์สร้างจิตสำนึกลดการเผาแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละออง pm 2.5 ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ

กองทัพภาคที่ 3 ตั้งกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ( บก.คฟป.ทภ.3 สน. ) ที่ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมบูรณาการ 15 หน่วยงานหลักรณรงค์สร้างจิตสำนึกลดการเผาแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละออง pm 2.5 ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ

27 พฤศจิกายน 2020
478   0

Spread the love

 

 


พล.ต.ถนัดพล โกศัยเสวี รองแม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะรองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า กล่าวว่า จากการที่นายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยสถานการณ์ฝุ่นละออง และได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยเตรียมความพร้อมและบูรณาการแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง pm 2.5

 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ เน้นการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ วางแนวทางการบริหารจัดการสาธารณภัยและแผนเผชิญเหตุในพื้นที่ พร้อมประชาสัมพันธ์ข้อมูลและแจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากปัญหาไฟป่าและฝุ่นละออง pm 2.5

กองทัพภาคที่ 3 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 จัดตั้งกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ( บก.คฟป.ทภ.3 สน. ) จังหวัดเชียงใหม่ ในห้วงวันที่ 1 ธ.ค.63 ถึง 30 เม.ย. 64 เพื่ออำนวยการควบคุม การดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันรวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เฝ้าระวังแจ้งเตือนการเกิดไฟป่าและป้องกันมิให้เกิดไฟป่าขั้นรุนแรงในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ประจำปี 2564 ตามแผนงานยุทธศาสตร์การเสริมสร้างศักยภาพ การป้องกันประเทศ

 

 

โครงการป้องกันการบุกรุกและทำลายพื้นที่ป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ 2564 รายการจัดตั้งศูนย์อำนวยการสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาคส่วนหน้า โดยมี พล.ท.อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เป็นผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ( ผบ.บก.คฟป.ทภ.3 สน. )


ทั้งนี้ กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ( บก.คฟป.ทภ.3 สน. ) จะมีการจัดตั้งชุดรณรงค์ปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันไฟป่าและหมอกควัน กองทัพภาคที่ 3 จำนวน 14 ชุดปฎิบัติการ จากมณฑลทหารบก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในแต่ละพื้นที่เพื่อเฝ้าระวังแจ้งเตือนการเกิดไฟป่า สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในชุมชนเกิดความรู้ ความเข้าใจในการร่วมกันป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่า และฝุ่นละออง pm 2.5 ซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนืออย่างจริงจังและต่อเนื่อง